Письмо ФТС РФ № 06-68/31768 от 2006-09-12 00:00:00

О товарных знаках компании "Caterpillar Inc."

В соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации, Положением о защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами, утвержденным приказом ГТК России от 27.10.2003 N 1199 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2003, рег. N 5341), Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений Федеральной таможенной службы доводит до сведения, что на основании обращения правообладателя товарные знаки, указанные в приложении, внесены в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
В случае выявления при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, обладающих признаками контрафактных, надлежит принимать меры и проводить мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Прошу довести содержание настоящего письма до сведения подчиненных таможенных органов и заинтересованных лиц.

Начальник Главного управления товарной номенклатуры и торговых ограничений
генерал-лейтенант таможенной службы
А.О.Кудряшев

Приложение
к письму ФТС России
от 12.09.2006 N 06-68/31768

1. Объект интеллектуальной собственности:
1.1. Товарные знаки:

+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і N і  Товарный  і Класс і     Товары     іНомер и дата і
іп/пі   знак   і товаров і             ісвидетельстваі
і  і       і по МКТУ і             і на товарный і
і  і       і     і             і  знак   і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і 1 і   2    і  3  і      4      і    5   і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і1. іКАТЕРПИЛЛАР  і  12  і    Тракторы     і  1409 от  і
і  і       і     і             і 10.05.1940 і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і2. іCAT      і 07, 08, і Средства передвижения, і 13783 от  і
і  і       і 12   іавтопогрузчики, подвижныеі 03.06.1953 і
і  і       і     і  краны, механические  і       і
і  і       і     і лебедки, стрелы (для  і       і
і  і       і     і кранов), вилки и другие і       і
і  і       і     і  приспособления для  і       і
і  і       і     і  подъема и переноса  і       і
і  і       і     іматериалов, двигатели дляі       і
і  і       і     і средств передвижения, і       і
і  і       і     і  приводы, части и   і       і
і  і       і     і  принадлежности для  і       і
і  і       і     ісредств передвижения   і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і3. іCATERPILLAR  і  07  і  Машины и машинное   і 101434 от і
і  і       і     і  оборудование для   і 08.01.1992 і
і  і       і     і земляных, погрузочно- і       і
і  і       і     і разгрузочных работ и  і       і
і  і       і     і транспортировки грузов, і       і
і  і       і     і  включая погрузочные  і       і
і  і       і     і  машины, навалочные  і       і
і  і       і     імашины, загрузочные уст- і       і
і  і       і     іройства, трубоукладчики, і       і
і  і       і     і автогрейдеры, скреперы, і       і
і  і       і     і бульдозеры, уплотняющие і       і
і  і       і     і машины, рыхлители, бары і       і
і  і       і     і(часть врубовой машины), і       і
і  і       і     і  буры, кабельные и  і       і
і  і       і     ігидравлические управляю- і       і
і  і       і     і  щие устройства для  і       і
і  і       і     і вышеуказанных товаров, і       і
і  і       і     і запасные части, принад- і       і
і  і       і     ілежности и приспособленияі       і
і  і       і     і для вышеуказанных това- і       і
і  і       і     і   ров, включенные  і       і
і  і       і     ів класс 7, двигатели для і       і
і  і       і     і вышеуказанных машин и і       і
і  і       і     і машинного оборудования, і       і
і  і       і     і  судов, а также для  і       і
і  і       і     іприменения в промышленныхі       і
і  і       і     і  целях, первичные   і       і
і  і       і     і   двигатели для    і       і
і  і       і     іэлектрических установок, і       і
і  і       і     і  а именно двигатели  і       і
і  і       і     і внутреннего сгорания, і       і
і  і       і     і дизельные двигатели,  і       і
і  і       і     ідвигатели, работающие на і       і
і  і       і     іприродном газе, и судовыеі       і
і  і       і     і двигатели, а также их і       і
і  і       і     і части и принадлежности, і       і
і  і       і     і  судовые механизмы,  і       і
і  і       і     іэлектрические генераторы,і       і
і  і       і     іэлектрические устройства і       і
і  і       і     і  и оборудование для  і       і
і  і       і     і  обеспечения электро- і       і
і  і       і     і   энергией домов и  і       і
і  і       і     іпредприятий, в том числе і       і
і  і       і     і работающие на дизельном і       і
і  і       і     ітопливе и природном газе і       і
і  і       +---------+-------------------------+       і
і  і       і  12  іТранспортные средства дляі       і
і  і       і     і погрузки, разгрузки и і       і
і  і       і     іперевозки земли, грунта иі       і
і  і       і     ігрузов, а именно грузовыеі       і
і  і       і     і  автомобили, тракторы, і       і
і  і       і     і  колесные тракторы,  і       і
і  і       і     іавтопогрузчики, тракторы-і       і
і  і       і     і тягачи, двигатели для і       і
і  і       і     і наземных транспортных і       і
і  і       і     і средств, гусеницы для і       і
і  і       і     і транспортных средств, і       і
і  і       і     і включая траки, звенья, і       і
і  і       і     і  пальцы и башмаки   і       і
і  і       і     ігусеничной цепи, запасныеі       і
і  і       і     і части и принадлежности і       і
і  і       і     і вышеуказанных товаров, і       і
і  і       і     і включенные в класс 12 і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і4. іCAT      і  07  і  Машины и машинное   і 101829 от і
і  і       і     і  оборудование для   і 22.01.1992 і
і  і       і     і земляных, погрузочно- і       і
і  і       і     і разгрузочных работ и  і       і
і  і       і     і транспортировки грузов, і       і
і  і       і     і  включая погрузочные  і       і
і  і       і     і  машины, навалочные  і       і
і  і       і     імашины, загрузочные уст- і       і
і  і       і     іройства, трубоукладчики, і       і
і  і       і     і автогрейдеры, скреперы, і       і
і  і       і     і бульдозеры, уплотняющие і       і
і  і       і     і машины, рыхлители, бары і       і
і  і       і     і(часть врубовой машины), і       і
і  і       і     і  буры, кабельные и  і       і
і  і       і     ігидравлические управляю- і       і
і  і       і     і  щие устройства для  і       і
і  і       і     і вышеуказанных товаров, і       і
і  і       і     і запасные части, принад- і       і
і  і       і     ілежности и приспособленияі       і
і  і       і     і для вышеуказанных това- і       і
і  і       і     і   ров, включенные  і       і
і  і       і     ів класс 7, двигатели для і       і
і  і       і     і вышеуказанных машин и і       і
і  і       і     і машинного оборудования, і       і
і  і       і     і  судов, а также для  і       і
і  і       і     іприменения в промышленныхі       і
і  і       і     і  целях, первичные   і       і
і  і       і     і   двигатели для    і       і
і  і       і     іэлектрических установок, і       і
і  і       і     і  а именно двигатели  і       і
і  і       і     і внутреннего сгорания, і       і
і  і       і     і дизельные двигатели,  і       і
і  і       і     ідвигатели, работающие на і       і
і  і       і     іприродном газе, и судовыеі       і
і  і       і     і двигатели, а также их і       і
і  і       і     і части и принадлежности, і       і
і  і       і     і  судовые механизмы,  і       і
і  і       і     іэлектрические генераторы,і       і
і  і       і     іэлектрические устройства і       і
і  і       і     і  и оборудование для  і       і
і  і       і     і  обеспечения электро- і       і
і  і       і     і   энергией домов и  і       і
і  і       і     іпредприятий, в том числе і       і
і  і       і     і работающие на дизельном і       і
і  і       і     ітопливе и природном газе і       і
і  і       і     іработающие на дизельном і       і
і  і       і     ітопливе и природном газе і       і
і  і       +---------+-------------------------+       і
і  і       і  12  іТранспортные средства дляі       і
і  і       і     і погрузки, разгрузки и і       і
і  і       і     іперевозки земли, грунта иі       і
і  і       і     ігрузов, а именно грузовыеі       і
і  і       і     і  автомобили, тракторы, і       і
і  і       і     і  колесные тракторы,  і       і
і  і       і     іавтопогрузчики, тракторы-і       і
і  і       і     і тягачи, двигатели для і       і
і  і       і     і наземных транспортных і       і
і  і       і     і средств, гусеницы для і       і
і  і       і     і транспортных средств, і       і
і  і       і     і включая траки, звенья, і       і
і  і       і     і  пальцы и башмаки   і       і
і  і       і     ігусеничной цепи, запасныеі       і
і  і       і     і части и принадлежности і       і
і  і       і     і вышеуказанных товаров, і       і
і  і       і     і включенные в класс 12 і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і5. іCAT      і  25  і Рабочая, спортивная и і 148911 от і
і  і       і     і  повседневная одежда, і 30.12.1996 і
і  і       і     і включенная в 25 класс, і       і
і  і       і     івключая свитера, рейтузы,і       і
і  і       і     і  комбинезоны, шорты,  і       і
і  і       і     іфутболки, жилеты, куртки,і       і
і  і       і     і непромокаемую одежду, і       і
і  і       і     і шарфы, шейные платки, і       і
і  і       і     і   пояса, перчатки,  і       і
і  і       і     і рукавицы, напульсники, і       і
і  і       і     і обувь, головные уборы, і       і
і  і       і     і включая шапки, фуражки і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і6. іCATERPILLAR  і  25  і Рабочая, спортивная и і 148912 от і
і  і       і     і  повседневная одежда, і 30.12.1996 і
і  і       і     івключая свитера, рейтузы,і       і
і  і       і     і  комбинезоны, шорты,  і       і
і  і       і     іфутболки, жилеты, куртки,і       і
і  і       і     і непромокаемую одежду, і       і
і  і       і     і шарфы, шейные платки, і       і
і  і       і     і   пояса, перчатки,  і       і
і  і       і     і рукавицы, напульсники, і       і
і  і       і     і обувь, головные уборы, і       і
і  і       і     і включая шапки, фуражки і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і7. іCATERPILLAR  і  14  іБлагородные металлы и их і 162615 от і
і  і       і     і сплавы, изделия из них і 31.03.1998 і
і  і       і     і  или плакированные  і       і
і  і       і     і  изделия, бижутерия,  і       і
і  і       і     ідрагоценные камни, часы иі       і
і  і       і     і прочие хронометрические і       і
і  і       і     і     приборы     і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і8. іCAT      і  14  іБлагородные металлы и их і 162616 от і
і  і       і     і сплавы, изделия из них і 31.03.1998 і
і  і       і     і  или плакированные  і       і
і  і       і     і  изделия, бижутерия,  і       і
і  і       і     ідрагоценные камни, часы иі       і
і  і       і     і прочие хронометрические і       і
і  і       і     і     приборы     і       і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і9. іCATERPILLAR  і  09  і     Очки      і 187903 от і
і  і       і     і             і 26.04.2000 і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
і10.іCAT      і  09  і     Очки      і 190437 от і
і  і       і     і             і 29.06.2000 і
+---+--------------+---------+-------------------------+-------------+
   
   1.2. Регистрационный номер по таможенному  реестру  объектов
интеллектуальной собственности:
-------+-------------------------------+-----------------------------+
і  N і     Товарный знак     і  Регистрационный номер  і
і п/п і                і               і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 1. іКАТЕРПИЛЛАР          і 00736/00283-001/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 2. іCAT              і 00737/00283-002/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 3. іCATERPILLAR          і 00738/00283-003/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 4. іCAT              і 00739/00283-004/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 5. іCAT              і 00740/00283-005/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 6. іCATERPILLAR          і 00741/00283-006/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 7. іCATERPILLAR          і 00742/00283-007/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 8. іCAT              і 00743/00283-008/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 9. іCATERPILLAR          і 00744/00283-009/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
і 10. іCAT              і 00745/00283-010/ТЗ-110906 і
+------+-------------------------------+-----------------------------+
   
   2. Правообладатель:
   "Катерпиллар Инк." ("Ca+erpillar Inc.") - 100 Н.Е. Адамс Стрит,
Пеория, Иллинойс, 61629-9620, США (100 N.E. Adams S+ree+, Peoria,
Illinois, 61629-9620, USA).
   3. Лицензиаты/уполномоченные импортеры:
   3.1. Лицензиаты: нет.
   3.2. Уполномоченные импортеры(*):
   __________
   (*) В  пределах  сроков  действия  внешнеторговых  договоров
(контрактов и т.д.).

   3.2.1. Уполномоченные импортеры в отношении товаров 7, 8, 12
классов МКТУ:
-----+---------------------------+-----------------------------------+
і N і    Наименование    і        Адрес       і
іп/п і              і                  і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
і1. іООО "Цеппелин Русланд"   іюр. адрес: Последний пер., д. 5,  і
і  і              істр. 1, Москва, 103045;      і
і  і              іфакт. адрес: пос. Клязьма, 1Б,   і
і  і              іХимкинский р-н, Московская обл.,  і
і  і              і141400,              і
і  і              іИНН: 7702192017, ОКПО: 46856605  і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
і2. іООО "Мантрак Восток"    іул. Энгельса, д. 17, г.      і
і  і              іЕкатеринбург, 620075,       і
і  і              іИНН: 7203110241, ОКПО: 55442788  і
і  +---------------------------+-----------------------------------+
і  іФилиал в Нижнем Новгороде іСтеклозаводское ш., д. 15, Бор,  і
і  і              іНижегородская обл., 606440     і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
і3. іООО "Восточная Техника"  іюр. адрес: ул. Дуси Ковальчук, д. і
і  і              і1, г. Новосибирск, 630001;     і
і  і              іфакт. адрес: проспект Димитрова, д.і
і  і              і1, г. Новосибирск, 630004,     і
і  і              іИНН: 5404151283, ОКПО: 18602343  і
і  +---------------------------+-----------------------------------+
і  іФилиал в Иркутске     ібульвар Гагарина, д. 38, г.    і
і  і              іИркутск, 664000          і
і  +---------------------------+-----------------------------------+
і  іФилиал в Магадане     іюр. адрес: ул. Берзина, д. 12, г. і
і  і              іМагадан, 685007,          і
і  і              іфакт. адрес: ул. Пушкина, д. 16, г.і
і  і              іМагадан, 685000          і
і  +---------------------------+-----------------------------------+
і  іФилиал в Норильске     іпос. Тайнак, Ремонтно-Механическая і
і  і              іМастерская ГТП, Красноярский край, і
і  і              і663333               і
і  +---------------------------+-----------------------------------+
і  іФилиал в Якутии      іУдачный, Мирнинский регион, АТТ-3, і
і  і              іРеспублика Саха (Якутия), 678178  і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
і4. іООО "Амур Машинери энд   іул. Горького, д. 61А, г. Хабаровск,і
і  іСервисес"         і680052,              і
і  і              іИНН: 2702093899, ОКПО: 42675640  і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
і5. іООО "Сахалин Машинери"   іпр-т Мира, 1Б, г. Южно-Сахалинск, і
і  і              і693012,              і
і  і              іИНН: 6501114659, ОКПО: 03557482  і
+----+---------------------------+-----------------------------------+
   
   3.2.2. Уполномоченные импортеры двигателей и запасных частей к
ним:
+----+-------------------+-------------------------------------------+
і N і   Наименование і            Адрес        і
іп/п і          і                      і
+----+-------------------+-------------------------------------------+
і1. іООО "Ликинский   іул. Калинина, д. 1, Ликино-Дулево,     і
і  іавтобусный завод" іОрехово-Зуевский р-н, Московская обл.,   і
і  і          і142670,                  і
і  і          іИНН: 5034019312, ОКПО: 73088623      і
+----+-------------------+-------------------------------------------+
і2. іООО ВК "Асалмаз"  іул. Новый Арбат, 11, Москва, 121911,    і
і  і          іИНН: 7704050882, ОКПО: 11241557      і
+----+-------------------+-------------------------------------------+
   
   3.2.3. Уполномоченный импортер обуви:
+----+-------------------+-------------------------------------------+
і N і   Наименование і           Адрес         і
іп/п і          і                      і
+----+-------------------+-------------------------------------------+
і1. іООО "ВИГОР"    іул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 3, Москва,  і
і  і          і115035,                  і
і  і          іИНН: 7705670582, ОКПО: 77522699      і
+----+-------------------+-------------------------------------------+
   
   4. Срок принятия мер, связанных с приостановлением выпуска:
31.07.2007.
   5. Реквизиты представителя правообладателя (контактные лица):
   Контактные лица:
   - Азамхужаев Мумин Хамидович, тел.: (495) 784-63-96,
    Глушкова Татьяна, тел.: (495) 755-81-67, факс: (495) 785-56-95;
    ООО "Катерпиллар СНГ":
    адрес: ул. Садовническая, д. 82, Москва, 115035;
    тел.: (495) 755-68-11, факс: (495) 785-56-90;
   - Одиноков Владимир Владимирович.
    Представительство компании "Катерпиллар САРЛ" в г.Владивостоке:
    адрес: Океанский пр-т, д. 15А, 3 этаж, г. Владивосток, 690090;
    тел.: (4232) 40-79-17, факс: (4232) 40-78-75.
   6. Дополнительная информация:
   6.1. Товарные позиции в соответствии с ТН ВЭД России, по которым
могут классифицироваться товары, обладающие признаками контрафактных:
3917323500, 7304319900, 8205100000, 8429110010, 8483509900, 8701903909,
3917339000, 7307229000, 8205200000, 8429110020, 848360,   8704101110,
3917391500, 7307910000, 8205300000, 8429110090, 8483909800, 8704101190,
3917399900, 7307929000, 8205400000, 8429190001, 8484109000, 8708,
3919106109, 7307991000, 8205599090; 8429190009, 8485905900, 8716909000,
4009129000, 7307999000, 8205700000, 8429300000, 8501,    9004,
4009210000, 7310100000, 8206000000, 8429511000, 8502,    9025199100,
4009229000, 7312108801, 8301200000, 8429519100, 8504,    9025809900,
4009310000, 7315119000, 8307109000, 8429519900, 8505200000, 9026105109,
4009329000, 731814,   8309909000, 8429521000, 8507,    9026203000,
4010110000, 731815,   8407 - 8409, 8429529000, 8511109009, 9027101000,
4010120000, 731816,   8412219900, 8429200010, 8511209009, 9027801700,
4010130000, 7318190000, 8412299100, 8429200090, 8511309009, 9029109000,
4010320000, 7318210000, 8412319000, 8429401000, 8511409009, 9029203100,
4011610000, 7318220000, 8412399000, 8431410000, 8511509009, 9029203900,
4016998809, 7318230000, 8413 - 8415, 8431498000, 8511809009, 9029209000,
4203291000, 7318240000, 8419509000, 8436801000, 8512,    9030,
4803003900, 7412200000, 8419899890, 8459,    8513100000, 9031,
6101 - 6117, 7415210000, 8421219000, 8460,    8515,    9032103000,
6201 - 6217, 7415290000, 8421239000, 8462,    8516,    9032109190,
6401 - 6406, 7415330000, 8421299000, 8467,    8531,    9032109900,
6501 - 6507, 7415390000, 8421319000, 8468,    8532300000, 9032209020,
6804229000, 7609000000, 8421393000, 8479100000, 8533100000, 9101 - 9107,
6805200000, 7616100000, 8424,    8479899800, 8536,    9113,
6806900000, 8203209000, 8425410000, 8481,    8537109900, 9401200000,
6813109000, 8203300000, 8425429000, 8482,    8539213000, 9405601000,
6813909000, 8204110000, 8426490010, 848310,   8544309000, 9603,
7007219100, 8204120000, 8426490090, 8483309000, 8547900000, 9613800000,
7113 - 7117, 8204200000, 8428909900, 848340,   8701903901